Regulamin serwisu KlubUczciwych.pl

 

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA: 01.04.2013 r.

 

§ 1

Wstęp

Regulamin serwisu klubuczciwych.pl, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu www.klubuczciwych.pl Serwis jest społecznością firm powiązanych wzajemnymi relacjami biznesowymi i ma na celu promowanie kontrahentów spełniających warunki uczestnictwa oraz ułatwienie komunikacji między podmiotami gospodarczymi.

 

§ 2

Definicje

 1. Klub Uczciwych (zwany dalej serwisem lub klubem) – strona internetowa wskazywana przez domenę www.klubuczciwych.pl

 2. Gość – firma lub osoba korzystająca z serwisu bez rejestracji.

 3. Zarejestrowany użytkownik, użytkownik – firma, która dokonała rejestracji, ale nie uzyskała wymaganej liczby rekomendacji by zostać Członkiem Klubu.

 4. Członek klubu, członek– firma, zarejestrowany użytkownik, która zgromadziła wymaganą liczbę rekomendacji, pozwalającą na pełne uczestnictwo w serwisie.

 5. Rejestracja – proces przesłania na serwer serwisu danych rejestrowych i kontaktowych firmy za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://klubuczciwych.pl/user/register Rejestracja wymaga akceptacji regulaminu i zasad klubu.

 6. Karta członkowska (zwana dalej kontem, wizytówką, profilem) – wydzielona i zorganizowana przestrzeń w serwisie, o stałym adresie internetowym, umożliwiająca interakcję pomiędzy użytkownikami i członkami serwisu oraz publikację danych firmowych.

 7. Rekomendacja (zwana dalej poręczeniem, gwiazdką) - referencja, narzędzie obrazowania relacji pomiędzy firmami użytkownikami i członkami serwisu. Rekomendacje można otrzymać, stracić, przyznać i odebrać.

 8. Złota rekomendacja (zwana dalej złotą gwiazdką) – specjalna rekomendacja, zaproszenie, umożliwiająca wprowadzenie nowego członka klubu.

 

§ 3

Zasady działania serwisu

 1. Klub Uczciwych jest serwisem zamkniętym. Należy przez to rozumieć, że dostęp do pełnej funkcjonalności klubu mają firmy, które spełniając warunki uczestnictwa uzyskają:

   - pięć rekomendacji od pięciu członków klubu.

   - lub jedną złotą rekomendację od członka klubu.

 1. Rekomendacje są przyznawane i odbierane tylko przez członków klubu.

 2. Poprzez przyznanie rekomendacji członek klubu, na podstawie osobistego doświadczenia, gwarantuje, że kontrahent jest solidnym partnerem w interesach, który stara się terminowo realizować swoje zobowiązania i uczciwie rozlicza się z wykonawcami.

 3. Otrzymanie rekomendacji umożliwia przyznanie przez wyróżnionego członka klubu poręczenia kolejnej firmie. Ilość możliwych do przyznania „gwiazdek” jest zależna od ilości odebranych rekomendacji.

 4. Poręczenia otrzymane przez użytkowników nie będących członkami klubu, są możliwe do zrealizowania (zamienione na możliwość rekomendacji) po osiągnięciu przez nich statusu członków klubu.

 5. Zebranie dwudziestu rekomendacji od członków klubu skutkuje przyznaniem złotej rekomendacji - wyjątkowej formy poręczenia, umożliwiającej zaproszenie do klubu kolejnego członka tylko na jej podstawie.

 6. Rekomendację można wycofać. Wycofanie rekomendacji skutkuje odnotowaniem tego faktu w karcie członkowskiej użytkownika, członka klubu.

 7. Serwis automatycznie weryfikuje wiarygodność użytkowników i członków na podstawie przyznanych i odebranych rekomendacji. Skutkiem weryfikacji może być wykluczenie z klubu decyzją jednostronną administratora serwisu. Warunki wykluczenia z klubu, zawieszenia członkostwa w klubie zapisano w § 7 regulaminu.

 8. Aby zarejestrować się w klubie należy spełniać warunki opisane w § 5.

 

§ 4

Karta członkowska

 1. Konto użytkownika i członka serwisu jest chronione hasłem, ustalanym w procesie rejestracji. Zakładka „ustawienia” w karcie członkowskiej umożliwia zmianę hasła dostępu do profilu.

 2. Karta członkowska zawiera informacje o użytkownikach i członkach klubu, takie jak: nazwa firmy, dane ewidencyjne, korespondencyjne, kontaktowe, informacje o rekomendacjach, materiały promocyjne w formie tekstowej i audiowizualnej. Administratorem wszelkich danych umieszczonych na karcie członkowskiej jest zarejestrowany użytkownik serwisu.

 3. Informacje zawarte w karcie członkowskiej są widoczne w ograniczonym zakresie, innym dla dla gości, użytkowników i członków klubu, tj:

 • Gość klubu oraz zarejestrowany użytkownik, dane widoczne zarejestrowanych firm: dane rejestrowe, kontaktowe, opis, materiały audio-wizualne, status (zarejestrowany użytkownik/członek klubu) .

 • Członek klubu, dane widoczne zarejestrowanych firm: dane rejestrowe, kontaktowe, opis, materiały audio-wizualne, status (zarejestrowany użytkownik/członek klubu), ilość rekomendacji otrzymanych, utraconych i przyznanych oraz dane powiązanych z nimi firm.

 1. Użytkownik, członek klubu ma możliwość zmiany oraz usunięcia swoich danych w profilu za pomocą zakładki „Ustawienia”.

 

§ 5

Warunki korzystania z serwisu

 1. Użytkownikiem oraz członkiem Klubu Uczciwych może być tylko podmiot gospodarczy. Serwis nie jest skierowany do osób prywatnych.

 2. Podmiot gospodarczy będący użytkownikiem lub członkiem klubu nie może być umieszczony jako dłużnik w ogólnodostępnych źródłach informacji gospodarczej.

 3. Podmiot gospodarczy będący użytkownikiem lub członkiem klubu wyraża zgodę na publikację danych swojej firmy w serwisie oraz potwierdza fakt zapoznania się z polityką prywatności, regulaminem i zasadami Klubu Uczciwych, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 4. Podmiot gospodarczy będący użytkownikiem lub członkiem klubu zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych oraz ich aktualizacji. Serwis nie ma obowiązku weryfikacji i sprawdzania aktualności podanych danych.

 5. Podmiot gospodarczy będący użytkownikiem lub członkiem klubu przyjmuje na siebie rolę administratora danych prezentowanych na karcie członkowskiej oraz forum klubu i ponosi odpowiedzialność za publikację treści naruszających prawo, w szczególności prawo autorskie, majątkowe, dotyczące udostępniania danych osobowych itp. Członek Klubu zobowiązuje się do zapraszania nowych członków na podstawie oficjalnych danych swojego kontrahenta, tj. nazwy, numeru NIP oraz adresu email firmy, oraz przyjmuje odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niezgodnych z prawem informacji.

 6. Podmiot gospodarczy będący gościem, użytkownikiem lub członkiem klubu zobowiązuje się do używania narzędzi dostępnych w serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 7. Podmiot gospodarczy będący gościem, użytkownikiem lub członkiem klubu zobowiązuje się do przestrzegania zakazu wykorzystania mechanizmu rekomendacji, lub samych rekomendacji jako przedmiotu wymiany, użyczenia lub handlu.

 8. Podmiot gospodarczy będący gościem, użytkownikiem lub członkiem klubu zobowiązuje się do poszanowania dóbr osobistych użytkowników i członków serwisu, poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety przyjętych w relacjach biznesowych.

 9. Podmiot gospodarczy będący gościem, użytkownikiem lub członkiem klubu zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących skutkować szkodą finansową bądź wizerunkową dla serwisu Klub Uczciwych oraz jego właściciela, oraz wpływać na organizację działania serwisu.

 

§ 6

Opłaty i sklep internetowy

 1. Klub Uczciwych nie pobiera opłat za użytkowanie.

 2. W sklepie internetowym serwisu można dokonać zakupu przedmiotów promujących działalność Klubu Uczciwych, lecz nie jest to warunkiem uczestnictwa i w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność konta użytkownika serwisu.

 3. Opcja zakupu przedmiotów promocyjnych jest dostępna tylko dla członków klubu.

 4. Sklep internetowy prowadzony jest przez administratora serwisu. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w celu realizacji zamówienia, w zakresie określonym w polityce prywatności serwisu Klub Uczciwych. Realizacja płatności odbywa się poprzez serwis www.payu.pl

 5. Transakcje przeprowadzone w sklepie internetowym serwisu podlegają przepisom o sprzedaży towarów przez internet, w szczególności: prawie do zwrotu oraz reklamacji zakupionego towaru w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i bez względu na wybraną formę płatności. Wpłacone środki zostaną niezwłocznie zwrócone kupującemu tym samym kanałem płatności, którym został dokonany zakup, po dokonaniu zwrotu zakupu. Reklamowane przedmioty zostaną wymienione na nowe w przeciągu 30 dni roboczych, niezwłocznie po dokonaniu zwrotu zakupu. Koszt wysyłki zwracanych przedmiotów ponosi administrator serwisu. Zgłoszenia zwrotów i reklamacje prosimy kierować na adres sklep@klubuczciwych.pl Zwrócone przedmioty należy kierować na adres administratora serwisu, podany w § 9.

 

§ 7

Usunięcie oraz zawieszenie konta w serwisie

 

Usunięcie konta w serwisie może nastąpić w wyniku:

 • Decyzji użytkownika lub członka klubu, potwierdzonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na podstronie „ustawienia” w profilu użytkownika, członka klubu.

 • Jednostronnej decyzji administratora serwisu w przypadku niespełnienia przez użytkownika warunków określonych w § 5.

 • Utraty przez członka klubu 20% rekomendacji przyznanych mu przez innych członków klubu.

 

Zawieszenie (ograniczenie funkcjonalności) konta członka klubu może nastąpić w wyniku:

 

 • Jednostronnej decyzji administratora serwisu w przypadku niespełnienia przez użytkownika warunków określonych w § 5.

 • Utraty przez członka klubu 10% rekomendacji przyznanych mu przez innych członków klubu.

 • Utraty wymaganej liczby rekomendacji.

 

§ 8

Odpowiedzialność serwisu

 1. Serwis nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy użytkownikami, członkami klubu, a innymi osobami, firmami. Nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania, naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez członków, użytkowników i gości. Klub Uczciwych nie odpowiada za rekomendacje, opinie wystawione przez członków klubu.

 2. Gościom, użytkownikom i członkom nie przysługują roszczenia wobec administratora klubu z tytułu przerw w działaniu serwisu.

 3. Serwis nie odpowiada za błędy w opisach oraz nierzetelne informacje podane przez użytkowników, członków klubu.

 

§ 9

Informacje

 1. Klub Uczciwych zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do powiadomienia użytkowników i członków o zamiarze oraz dacie ich wprowadzenia drogą elektroniczną.

 2. Właścicielem domeny internetowej www.klubuczciwych.pl, administratorem serwisu, administratorem danych osobowych oraz właścicielem znaków graficznych klubu jest firma:

Mikrofonika

Zegrze Pomorskie 17

76-024 Świeszyno

NIP: 499-023-41-17

REGON: 331251616

Dodatkowe informacje o firmie znajdują się pod adresem:

www.klubuczciwych.pl/karta/mikrofonika

 1. Zasady administrowania danymi osobowymi znajdują się w załączniku Polityka prywatności serwisu Klub Uczciwych.

 2. Wszelkie informacje o serwisie Klub Uczciwych można uzyskać pod numerem telefonu +48 606 367 787 lub pisząc na adres: info@klubuczciwych.pl Dane kontaktowe poszczególnych działów znajdują się pod adresem www.klubuczciwych.pl/karta/klubuczciwych

 

Pobierz regulamin w PDF.